Mua rupes kiinnostamaan, millon Kansaneläkettä oikeen on alettu maksaa, ja löysin tämmöstä tietoa osotteesta: http://www.kela.fi/historia

Niin ku huomaatta, on siinä palijo muutaki tietoa Kelan etuuksista, ja tuo historia on aina kiinnostavaa.

Kelan tärkeät vuosiluvut

1937
Ensimmäinen kansaneläkelaki hyväksyttiin, ja Kansaneläkelaitoksen toiminta alkoi joulukuun 16. päivä.

1939
Kansaneläkelaki tuli voimaan. Kansaneläke perustui säästövakuutukseen. Kansaneläkevakuutusmaksut maksettiin henkilökohtaiselle tilille Kelaan, jonne kertyvät maksut korkoineen kasvattivat eläkkeen määrää.

1942
Ensimmäiset työkyvyttömyyseläkkeet myönnettiin.

1949
Kela alkoi myöntää vanhuuseläkettä.

1956
Kansaneläkeuudistus: eläke muuttui tuloharkinta- ja tasaeläkkeeksi, henkilökohtaiset tilit Kelasta lakkautettiin ja eläkevakuutusmaksuja alettiin periä veronluonteisesti.

1963
Kansalaiset saivat sosiaaliturvatunnuksen ja sairasvakuutuskortin. Enää ei tarvittu eläkehakemusten liitteeksi virkatodistusta henkilöllisyydestä.

1964
Kansaneläkevakuutuksen lisäksi Kelan hoidettavaksi tuli sairausvakuutus. Ennen Kelan asiakkaina olivat olleet työkyvyttömät ja eläkeläiset, nyt Kelan asiakaskuntaan saatettiin kaikki maassa asuvat. Myös kuntoutuksen ja sairauksien ehkäisyyn luotiin uusia lähtökohtia sekä perusta varhaiskuntoutukselle. Samalla maa jaettiin 204 sairausvakuutuspiiriin; yhteen piiriin kuului yksi tai useampia kuntia.

1967
Sairausvakuutuksen toinen vaihe astui voimaan ja toi korvauksen piiriin myös lääkärinpalkkiot ja lyhensi päivärahan omavastuun 14 päivästä 7 päivään.

1969–1970
Alettiin myöntää yleistä perhe-eläkettä ja lapsen hoitotukea sekä eläkkeensaajien asumistukea. Lääkeostojen suorakorvaus tuli voimaan apteekeissa vuonna 1970.

1975
Kelan organisaatiouudistus, jossa eläke- ja sairausvakuutuksen erilliset kenttäorganisaatiot yhdistettiin ja muodostettiin yhtenäinen alue- ja paikallishallinto. Uudistuksen tavoitteena oli parantaa asiakaspalvelun tasoa, nopeuttaa päätöksiä ja lisätä kansanvaltaisuutta. Samalla toteutettiin lainsäännöksin ratkaisuoikeuden delegointimahdollisuus eläkeasioissa keskushallinnosta paikallistoimistoihin.

1980-luku
Vuoden 1980 kasaneläkeuudistuksessa kansaneläkkeestä tuli tarveharkinnasta riippumaton, jokaiselle maassa asuvalle kansalaiselle kuuluva vähimmäiseläke.

 • Sairausvakuutuksen päivä- ja äitiysrahajärjestelmä uusittiin v. 1982
 • Hoito- ja kuntoutusavustus v. 1983
 • Vuoden 1985 työttömyysturvauudistuksessa työttömyyden perusturva tuli Kelan hoidettavaksi
 • Vammaistuki v. 1989

1990-luku
Kelan tehtävät laajenivat koskemaan myös lapsiperheitä ja opiskelijoita. Tehtäviä siirrettiin Kelaan kunnilta ja valtiolta. Toiminta alkoi painottua entistä enemmän paikallistoimistoihin.

 • Lapsiperheiden toimeentuloturva: äitiysavustus Kelan hoidettavaksi v. 1994, lapsilisät ja lasten kotihoidontuki Kelan hoidettavaksi v. 1993
 • Opiskelijoiden sosiaaliturva: opintotuki ja asumislisä Kelan hoidettavaksi v. 1994
 • Sotilasavustus Kelan hoidettavaksi v. 1994
 • Yleinen asumistuki Kelan hoidettavaksi v. 1994
 • Työmarkkinatuki v. 1994
 • 1.1.1996 kansaneläkejärjestelmä muuttui muista eläketuloista riippuvaksi vähimmäiseläkkeeksi, kun pohjaosia alettiin vähitellen poistaa. Kansaneläkemaksut poistettiin vakuutetuilta. Hautausavustus loppui.
 • Koulumatkatuki v. 1997

2000-luku
Kela on toteuttanut useita toiminnan uudistuksia, ja uusia asiakaspalvelukanavia on kehitetty aktiivisesti.

 • Uusi laki Kansaneläkelaitoksesta annettiin v. 2001. Tällä perusteella Kela sai ulkoisen hallituksen v. 2002.
 • Vuonna 2002 siirryttiin euroihin, mikä aiheutti valtavan työmäärän varsinkin etuusjärjestelmiin.
 • Sähköinen asiakirjahallinta muutti Kelan sisäistä toimintaa v. 2000–2004. Etuusratkaisuja alettiin tehdä koko maassa sähköisesti, jolloin ruuhkakunnista töitä voitiin siirtää muualle Suomeen.
 • Eurooppalainen sairaanhoitokortti tuli käyttöön Suomessa 1.6.2004.
 • Kelassa aloitettiin v. 2006 puhelinpalvelun keskittäminen yhteyskeskukseen. Vuoden 2009 aikana puhelinpalvelusta tuli valtakunnallinen palvelukanava.
 • Kelan asiointipalvelussa voi hakea useita etuuksia sähköisesti. Tavoitteena on, että asiakas voi halutessaan hoitaa yleisimmät Kela-asiansa verkossa.
 • 1.3.2003 tuli lääkekorvauksissa voimaan mahdollisuus vaihtaa lääke halvempaan apteekissa.
 • Vuonna 2006 uudistui sairausvakuutuksen rahoitus niin, että se jakaantui työtulovakuutukseen ja sairaanhoitovakuutukseen. Samana vuonna uusittiin lääkekorvausjärjestelmä.
 • Vuonna 2007 tuli mahdollisuus osa-sairauspäivärahaan. Isäkuukausi lanseerattiin samana vuonna. Myös vanhempainpäivärahoihin tuli korotuksia työtätekeville. Suorakorvausta ilman valtakirjoja laajennettiin terveydenhuollon palveluntuottajiin.
 • Vuonna 2008 uudistettiin kansaneläkelaki, johon yhdistettiin myös Kelan perhe-eläkkeet. Samaan aikaan tuli voimaan erilliset lait vammaisetuuksista ja eläkkeensaajan asumistuesta.
 • 1.4.2009 otettiin käyttöön lääkkeiden viitehintajärjestelmä. Elatustuen hoito siirtyi kunnilta Kelalle.

2010-luku

 • Vuonna 2010 ryhdyttiin valmistelemaan prosessijohtamiseen siirtymistä sekä uudistamaan etuuksien tietojärjestelmiä ja verkkoasiointia (ns. ARKKI-hanke). Verkkoasiointia kehitettiin.Tunnistettujen verkkoasiointien määrä kasvoi edellisvuoden 4,8 miljoonasta 6,5 miljoonaan.
 • 1.1.2010 poistettiin työnantajien kansaneläkemaksu.
 • Taksimatkojen suorakorvaushanke käynnistyi toukokuussa 2010.
 • 1.9.2010 vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut siirtyivät kunnilta Kelaan.
 • Kelan hallituksen päätöksillä on vakuutuspiirejä yhdistetty suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja korvattu harkiten toimistoja yhteispalvelulla. Asiakaspalvelussa siirrytään yhä enemmän verkkoasiointiin ja puhelinpalveluun. Vuoden 2011 alussa vakutuuspiirejä on 25, toimistoja 219 ja yhteispalvelusopimuksia 123.
 • 1.3.2011 tuli voimaan takuueläke, joka nostaa Suomessa asuvien vähimmäiseläketasoa. Samalla lakkasi maahanmuuttajan erityistuki, jota oli maksettu 1.10.2003 lähtien.